Regulamin Sklep internetowy http://winecenter.pl/

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://winecenter.pl/ prowadzony jest przez firmę Wine Center Piotr Kaliński, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Siedziba/Adres korespondencyjny:

Wine Center
Piotr Kaliński
ul. Bogusława 37/U2
71-246 Szczecin
NIP – 852 217 14 66
REGON - 812474092

Dane kontaktowe:

Adres poczty elektronicznej: info@winecenter.pl
Telefon kontaktowy: + 48 882 190 130 (opłata wg stawki operatora)
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00

Spis Treści:

I. Postanowienia Ogólne.
II. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.
III. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.
IV. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.
V. Usługa „Dodaj Komentarz”.
VI. Metody korygowania błędów we wprowadzanych danych.
VII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
IX. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
X. Sposoby i Terminy płatności za Towar.
XI. Sposoby, Terminy, Koszty dostawy.
XII. Reklamacje Towaru.
XIII. Prawo odstąpienia od umowy.
XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
XV. Dane osobowe.
XVI. Postanowienia końcowe.


Słownik pojęć:


Administrator Danych Osobowych – Wine Center Piotr Kaliński, ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Formularz rejestracji – formularz pozwalający utworzyć Konto w Sklepie internetowym.
Formularz zamówienia – formularz pozwalający złożyć zamówienie w Sklepie internetowym.
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym.
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.
Konsument/Kupujący - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt/Towar - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym http://winecenter.pl/
Sprzedawca/Usługodawca – Wine Center Piotr Kaliński, ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście, działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Usługa Elektroniczna – czynność świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.


I. Postanowienia Ogólne


1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://winecenter.pl/
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie a w szczególności zobowiązany jest do:
- nieodpłatnego udostępniania Usługobiorcom treści regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną,
- na żądanie Usługobiorcy udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Usługobiorcę za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
- prowadzeniu Konta Usługobiorcy,
- możliwości złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.,
- dodawanie komentarzy do produktów dostępnych w ofercie Sklepu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.)

II. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


1. Komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne.
2. Połączenie z Internetem.
3. Aktywne skrzynka poczty elektronicznej (e-mail).
4. Przeglądarka internetowa - Mozilla Firefox (od wersji 3.6), Google Chrome (Od wersji 4.0), Opera (od wersji 10), Internet Explorer (od wersji 9), Safari (od wersji 3).
5. Włączona obsługa JavaScript, plików Cookies.
6. System operacyjny Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, Linux, Unix, OsX, Android, iOS, BSD
7. Minimalna rozdzielczość: 1024 x 768 px, (zalecana 1280 x 800 px i większa).


III. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta


1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza dostępnego na stronie Sklepu. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Zaloguj się lub Załóż Konto”, jaka dostępna jest w górnym menu na stronie Sklepu a następnie wypełnić Formularz rejestracji, podając następujące dane:
- imię, nazwisko,
- adres e-mail,
- hasło (minimum 5 znaków),
- data urodzenia (nie jest wymagane),
- adres dostawy,
- kod pocztowy.
- miasto,
- kraj,
- telefon stacjonarny,
- telefon komórkowy,
- adres dostawy domyślny,
2. Pola oznaczone * są wymagane.
3. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w pkt. 1 należy kliknąć na ikonę „Zarejestruj”. Na stronie Sklepu internetowego pojawia się informacja, iż Konto zostało utworzone, a Usługobiorca otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość potwierdzającą założenie Konta.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
6. Założenie Konta możliwe jest również podczas procesu składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia.

IV. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia za pomocą Formularza zamówienia


1. Procedurę składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia rozpoczynamy od wybrania interesującego nas produktu i kliknięcia na ikonę „Do koszyka”.
3. Następnie system wyświetla podsumowanie naszego zamówienia (zawartość Koszyka).
4. Jeżeli posiadamy kod rabatowy można go wykorzystać wpisując szereg cyfr w odpowiednie okienko dostępne w Formularzu zamówienia.
5. Jeżeli zdecydujemy dalej robić zakupy, klikamy na ikonę „Kontynuuj zakupy”, w przeciwnym wypadku klikamy „ Dalej”.
7. Następnie system poprosi nas o zalogowanie się do Konta. Jeżeli nie posiadamy Konta należy je założyć zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III.
9. Po zalogowaniu się do Konta sprawdzamy adres wysyłki czy jest zgodny z tym, który podaliśmy przy rejestracji. Jeżeli chcemy dokonać zmiany adresu dostawy klikamy na ikonę „Uaktualnij”.
10. Następnie wybieramy sposób dostawy oraz metodę płatności poprzez kliknięcie na ikonę „Zamawiam i płacę przelewem” lub na ikonę ”Zamawiam i płacę przy odbiorze”.
11. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy potwierdzić zamówienie klikając na ikonę „Potwierdź zamówienie”.
12. Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy Formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

V. Usługa „Dodaj Komentarz”


1. W celu dodania komentarza do wybranego produktu należy wybrać określony produkt, następnie kliknąć na karcie produktu w zakładkę „Dodaj komentarz”. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać następujące dane:
- Twoja nazwa,
- Tytuł,
- w okienku „Komentarz” wpisać tekst komentarza,
- zamieszczony komentarz potwierdzić klikając na ikonę „Wyślij”.
2. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu pojawia się informacja, iż komentarz został przesłany do Sklepu i oczekuje na zatwierdzenie przez moderatora.
3. Usługa umożliwiająca dodawanie komentarzy do produktów świadczona jest nieodpłatnie.
 

VI. Metody korygowania błędów we wprowadzanych danych

 

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania zmian w złożonym zamówieniu do czasu wysłania zamówienia.
2. Modyfikacji korekty zamówienia można również dokonać w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty e-mail: info@winecenter.pl
- telefonicznie pod numerem: + 48 882 190 130 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
3. Usługodawca po otrzymaniu informacji w zakresie modyfikacji wprowadzonych danych, o których mowa w pkt. 2, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonanych zmian w złożonym zamówieniu.
4. Modyfikacji danych można również dokonać po zalogowaniu się do Konta i dokonaniu odpowiedniej modyfikacji danych.

VII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym


1. Wypowiedzeniu może ulec umowa polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, będąca umową bezterminową o charakterze ciągłym.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta składając stosowne oświadczanie woli w formie elektronicznej na adres e-mail: info@winecenter.pl lub w formie pisemnej na adres:
Wine Center Piotr Kaliński, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając Konto Usługobiorcy w przypadku, gdy Usługobiorca:
- dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
- podejmuje działania blokujące korzystanie ze Sklepu przez innych Usługobiorców.
4. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można składać:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy info@winecenter.pl
- telefonicznie pod numerem: + 48 882 190 130 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
- pisemnie na adres: Wine Center Piotr Kaliński, ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście
2. Składając reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną należy podać:
- imię i nazwisko,
- adres pocztowy,
- adres e-mail,
- datę wystąpienia problemu oraz opis problemu będący podstawą złożenia reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

IX. Warunki zawierania umowy sprzedaży


1. Sklep internetowy Wine Center prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów winiarskich, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku win oraz akcesoriów związanych z konsumpcją win będących w jego ofercie internetowej.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
4. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu oraz wysyłając zamówienie przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: info@winecenter.pl
5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
6. Do każdego produktu zakupionego w naszym Sklepie dołączamy jako dowód zakupu paragon fiskalny lub fakturę VAT.
7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

X. Sposoby i Terminy płatności za Towar


1. Za zakupiony towar Konsument może zapłacić w następujący sposób:
- za pobraniem - zapłata do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki,
- przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy - zapłata przed wysyłką towaru,
- płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu transferuj.pl, paypal.com.
2. Płatność przelewem można dokonać na następujący rachunek bankowy:

mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A.
20 1140 2004 0000 3102 7420 8478

Wine Center, Piotr Kaliński
u. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście

W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

3. Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku przedpłaty na Konto.
4. W przypadku płatności za pobraniem, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

XI. Sposoby, Terminy, Koszty dostawy


1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS oraz DPD w dni robocze od poniedziałku do piątku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia. Koszt wysyłki jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy w czasie składania zamówienia.
3. Dostawa towarów odbywa się w ciągu 1-3 dni (od poniedziałku do piątku) od dnia wydania ich przewoźnikowi.
4. Koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia (brutto):
- przy zamówieniu 0-40 zł – koszt wysyłki wynosi 23,40 zł.
- przy zamówieniu 40,01 – 100,00 zł – koszt wysyłki wynosi 21,70 zł.
- przy zamówieniu 100,01 – 249,99 zł – koszt wysyłki wynosi 19,90 zł.
- przy zamówieniu powyżej 300 zł – koszt wysyłki GRATIS
6. Kupujący ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera (np. czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu).

XII. Reklamacje Towaru


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
- pisemnie na adres Sprzedawcy: Wine Center Piotr Kaliński, ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście,
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@winecenter.pl
- telefonicznie pod numerem: + 48 882 190 130 (opłata wg stawki operatora), godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
4. W ramach reklamacji z tytułu rękojmi, Konsument może żądać:
- naprawy towaru,
- wymiana towaru na nowy wolny od wad,
- obniżenie ceny,
- odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
8. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko,
- nazwę towaru oraz datę zakupu,
- datę wystąpienia wady oraz opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
- żądanie Konsumenta z tytułu przysługujących mu praw z rękojmi.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
10. W przypadku reklamacji Towar prosimy przesłać na adres: Wine Center Piotr Kaliński, ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście.

XIII. Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych          w pkt. 7 oraz pkt. 9 niniejszego regulaminu. Do zachowania tego terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie elektronicznej na adres: info@winecenter.pl lub pisemnie na adres: Wine Center Piotr Kaliński, ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście.
2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
- dla umowy, która obejmuje wiele Towarów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się                   za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Towar prosimy odesłać na adres: Wine Center Piotr Kaliński, ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi          w odniesieniu do umów:
 - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu                  do odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, - w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, - zawartej w drodze aukcji publicznej,
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
- Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
- Rzecznik konsumentów miejski lub powiatowy, szczegółowe informacje dostępne na stronie UOKiK http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
- Stałe polubowne sądy konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
- Organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, gdzie porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

XV. Dane osobowe.


1. Administratorem Danych Osobowych jest Wine Center Piotr Kaliński, ul. Grunwaldzka 54, 72-600 Świnoujście prowadzący Sklep internetowy http://winecenter.pl/
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
2. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich korygowania, poprawy, modyfikacji i żądania ich usunięcia.
4. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

XVI. Postanowienia końcowe.


1. Wszystkie fotografie, treść regulaminu jak i informacje zawarte na stronie sklepu internetowego http://winecenter.pl/ chronione są prawami autorskimi. Wykorzystywanie ich bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów niezwiązanych z realizacją umowy sprzedaży jest naruszeniem prawa autorskiego - Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 nr 90 poz.904).
2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostawy oraz formy płatności.
3. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
4. Usługodawca opublikuje zmieniony regulaminu na stronie Sklepu wskazując datę obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców przy pomocy poczty e-mail, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta ze skutkiem natychmiastowym.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.